3D Training รร.สวนกุหลาบ โครงการ..วมว.มธ.สกร @คณะวิทย์ มธ 27-3-2019

โครงการ วมว.มธ.-สกร มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ (SCiUS TU-SKR)

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย ผอ.โครงการ วมว.มธ.-สกร และคณะอาจารย์ทุกท่าน ร่วมถึงน้องๆนักเรียนและบุคลากร โครงการ วมว.มธ.-สกร มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ที่ได้ให้โอกาส บริษัทฯในการจัดโครงการอบรมเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer) ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา และเสร็จสิ้นได้ด้วยดี

บริษัทฯมีความยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาเพื่อให้โอกาสในการพัฒนาแก่เยาวชนไทยในครั้งต่อไป

ด้วยความเคารพ

ทีมงาน 3D Prompt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *